Hot

Taiwan สงกรานต์ ซาบซ่า 5D4N (TAITFF)

 ไทเป ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน เย๋หลิ่ว 

-วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาป
-วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซัมจั๋ง 
-ราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
-อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานและเดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน ชมธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ 
-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง 
-เที่ยวชม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี
-ตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป 
-ตลาดซีเหมินติง แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน 
-อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม 
-ช้อปปิ้ง "Mitsui Outlet" สินค้าถูกปลอดภาษี
-เมนูพิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี, พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา , สเต็กจานร้อน 
ช่วงเวลาเดินทาง
12-16 เมษายน (วันสงกรานต์)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
32,900.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน