Hot

TAIWAN SUMMER PRO 5วัน 3คืน (TAIICT)

ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 
- เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   
- ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101  
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี  
- เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน    พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน  
 
ช่วงเวลาเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,888.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน