Hot

TAIWAN SUMMER SALE 5วัน 3คืน (TAIICT)

 ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี ซื่อเฟิน ปล่อยโคม หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

-เดินทางโดยสายการบิน  NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ 
-วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป     
-นมัสการ ศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดคนเดินมีร้านค้าครบครันจำหน่ายสินค้า และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน 
-ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติ แทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียงไคเช็ค
-ท่านช็อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Shilin Night Market  เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
-เมืองผิงซี  เมืองนิวไทเปจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี  ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวคือการปล่อยโคมลอย หรือเขียนคำอธิษฐานในกระบอกไม้ไผ่ก็มีให้บริการ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าโคม) 
-เหย๋หลิ่ว ชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 
-ตึกไทเป 101 ถ่ายรูปตึกที่มีความสูงถึง 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมืองไทเป 
-ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย 
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม - กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,988.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน