Hot

ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (CHISEA)

 จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว

-พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 
-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา
-เขาเทียนเหมินซาน ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง
-พิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว 
-ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน 
-ชม ภาพเขียนทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่  
-ถนนคนเดินหวงซิงลู่  อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึก
-ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท 
ช่วงเวลาเดินทาง
มิถุนายน – ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
11,799.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน