Hot

FANTASTIC DUBAI 5D3N BY TG (VTG)

เมืองที่รวมควำมเป็นที่สุดของโลกที่คุณควรไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต

มนต์เสน่ห์ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมที่ผสมผสำนกันอย่ำงลงตัวระหว่ำงอำหรับดั้งเดิมและควำมทันสมัยในแบบตะวันตก ดินแดนมหัศจรรย์ที่ผันแปรจำก
ผืนทะเลทรำยสู่ควำมมั่งคั่งร่ำรวยทำงกำรค้ำ
ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับทัศนียภำพทะเลทรำยที่สวยงำม และสนุกกับกิจกรรมหลำกหลำย ทำนอำหำรค่ำพร้อมชมกำรแสดงบริเวณแคมป์กลำงทะเลทรำย
 
ช่วงเวลาเดินทาง
สิงหาคม-กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน