Hot

สิงคโปร์ – น่านน้ำสากล – สิงคโป 3วัน 2คืน (CHIC)

อัตรานี้รวม 

ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามประเภทห้องที่เลือกจอง)
ตั๋วไปกลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ)
อาหารบนเรือสำราญ (บริการ 24 ชม.),  และกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
ภาษีท่าเรือ และกิจกรรมเข้างาน
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ SGD42 (ชำระบนเรือ) หรือคืนละ GSD21
รถรับส่ง สนามบิน–ท่าเรือ–สนามบิน
ค่าเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์
ค่าอาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ช่วงเวลาเดินทาง
13-15 พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27500
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน