Hot

TOKYOFUJI FUKUSHIMA 5D3N (TTN)

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม - เมษษยน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน