Hot

TOKYO FUJI SKI 5D3N (TTN)

เล่นสกีณลานสกีฟูจิเท็นพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี

ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุโอไดบะ และอิออนนาริตะ

พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้

เยือนทะเลสาบชูเซนจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FREE WIFI ON ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน

บุฟเฟ่ต์ขาปู  BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน