Hot

TURKEY FRAGRANT ROSE FLOWERS EP.2 9D6N (PRO)

* ชมภายใน สวนดอกกุหลาบ ที่เมืองอิสปาร์ตา

* สู่ พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit ) ในปี 2399 ใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี

* ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House)

* เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง

* นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก

* เมืองเฮียราโพลิสHIERAPOLIS เป็น เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน

* ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้น

* ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ (Grand Bazaar)  ตลาดเก่าแก่ เป็นตลาดช้อปปิ้งที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในตุรกี

ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
41,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน