Hot

TURKEY SKI ERCIYES WINTER 9D6N (PRO)

- พิเศษ*** ตะลุยสกี Erciyes

- พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace)ศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับตะวันตก ตัวอาคารยาวถึง 600 เมตร

- เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS)เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง

- ชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake

- นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก

- ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ

หลายชั้น

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน